กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และได้ประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญ
3 ธันวาคม 2563
 

จากการที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความสำคัญในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีในการงดการมอบของขวัญหรือของกำนัลทุกประเภท แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ในช่วงเทศกาลและโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านตามแนวปฏิบัติเดิมอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของท่าน ในการร่วมทำธุรกิจกับบริษัทฯ  ซึ่งนับเป็นของขวัญที่มีค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

ย้อนกลับ