กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 อย่างต่อเนื่อง
16 มิถุนายน 2564
 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้อยู่ในทำเนียบ ESG100 อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนแบบยั่งยืนที่ทนทานต่อวิกฤตการณ์โควิด 

โดยทุกปี สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ได้ทำการคัดเลือก 100 หลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการคำนวณดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์
หรือ Thaipat ESG Index สำหรับใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Benchmark Index) และใช้เป็นดัชนีอ้างอิง
สำหรับการลงทุนกับบริษัทจัดการลงทุนที่มีการให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนในธีม ESG

ย้อนกลับ