กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และได้ประกาศใช้นโยบายงดรับของขวัญ
26 พฤศจิกายน 2564
 

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ขอความร่วมมือจากท่านในการงดมอบของขวัญ ของกำนัลให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในช่วงเทศกาลและโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของท่าน ในการร่วมทำธุรกิจด้วยดีตลอดมา ซึ่งนับเป็นของขวัญที่มีค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อกลุ่มบริษัทฯ

ย้อนกลับ