บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม “ปูนอินทรี” ให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันที่ดีกับชุมชนโดยรอบของหน่วยผลิตที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยมุ่งดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุนพัฒนาการของชุมชนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ทุกหน่วยผลิตของกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงฯ ต้องมีการจัดทำแผนงานประจำปีในการสร้างความผูกพันและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในระยะยาว
หลักการและแนวทางสำคัญในการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนของปูนอินทรี ประกอบด้วย 4 ด้าน
1.
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมคิด วางแผน ดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และร่วมรับประโยชน์
2.
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย การรับฟังและสำรวจความต้องการของชุมชน การจัดทำแผนงานที่ชัดเจน และการติดตามประเมินประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ
3.
โครงการพัฒนาชุมชน เรามีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1.
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาของชุมชน
2.
ด้านการส่งเสริมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน
3.
ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นของชุมชน
4.
หลักการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่หลากหลาย และนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาชุมชน เรามีนโยบายมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาของชุมชนใน 3 ด้านหลัก
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาของชุมชน
โครงการหลักๆที่บริษัทฯ ดำเนินการ ประกอบด้วย
1 )
โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จนถึงระดับนิสิตนักศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2 )
โครงการอินทรีค่ายเยาวชนตำบลทับกวาง
3 )
โครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน
4 )
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
5 )
โครงการเกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ โครงการพี่สอนน้อง โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
6 )
โครงการทอดกฐินประจำปี
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินโครงการ “หมู่บ้านสีเขียว” ภายใต้แนวคิดหลัก “โลกน่าอยู่คู่หัวใจสีเขียว” ซึ่งโครงการนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง และขยายผลมาจนถึงปัจจุบัน
โครงการหมู่บ้านสีเขียว (Green Village) ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆ ได้แก่
1 )
การจัดการและพัฒนาองค์ความรู้
2 )
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3 )
การจัดการระบบน้ำดื่มน้ำใช้
4 )
การจัดการขยะชุมชน
5 )
ผักสวนครัวเพื่อชุมชน
6 )
การจัดการพลังงาน

ปัจจุบันนี้ โครงการหมู่บ้านสีเขียวของหมู่ที่ 1 ทับกวางได้ก้าวผ่านการเรียนรู้ และตกผลึกเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพร้อมก้าวไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในรูปแบบการทำงานแบบเครือข่ายตำบล และในระดับสูงขึ้น รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านอีกด้วย
ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นของชุมชน
โครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนนในชุมชน น้ำดื่ม น้ำใช้ เป็นต้น โดยโครงการหลักๆ ที่ได้ดำเนินการ ประกอบด้วย
1) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
2) โครงการก่อสร้าง /ซ่อมแซมศาลาพักผู้โดยสาร
3) โครงการซ่อมแซมถนนในชุมชน
4) โครงการอินทรีอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะอาศัยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานระหว่างประชาชน กับพนักงานในโรงงาน ภายใต้ชื่อ “โครงการอินทรีอาสา”
“ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ”