โครงการ โรงเรียนสีเขียว
ตั้งแต่ปี 2553 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการสร้างสถานศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงหรือสร้างสถานศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญตามแนวชายแดนของประเทศไทย โดยมีแนวคิดคือ สนับสนุนการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้หลักการ อาคารสีเขียว ในการออกแบบโรงเรียน ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานของบริษัทฯ ในการร่วมออกค่าย “อินทรีอาสา”เพื่อช่วยสร้างโรงเรียนในทุกปีอีกด้วย

ปัจจุบัน โครงการนี้ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 สร้างและปรับปรุงอาคารโรงเรียนไปแล้วมากกว่า 32 โรงเรียน
รายละเอียด
โครงการ สวนมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
บริษัทฯได้สร้างสวนมิ่งมงคลฯขึ้นบนพื้นที่ติดกับถนนมิตรภาพ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา โดยเป็นสวนสาธารณะเพื่อประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็นจุดพักรถให้กับประชาชนที่เดินทาง ให้ชุมชนท้องถิ่นในการนำสินค้า OTOP มาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนเป็นสวนสาธารณะต้นแบบด้านความเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เป็นห้องเรียนสีเขียวขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้ และส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และเยาวชนทั่วไป โดยสวนมิ่งมงคลฯ ถือเป็นสวนสาธารณะต้นแบบที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards จากกระทรวงพลังงาน และ ASEAN Energy Awards ในปี 2558 ระดับดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารออกแบบสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building)
รายละเอียด
โครงการ อินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
โครงการความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนกลับมาจากลูกค้ามาหล่อเป็นปะการังเทียม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์สำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวประมงพื้นบ้าน รวมถึงการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการจัดการเศษคอนกรีตเหลือใช้ด้วยการนำไปฝังกลบ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ผลิตปะการังเทียมจากเศษคอนกรีตเหลือคืนจากลูกค้า จำนวน 117 แท่ง ส่งมอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อนำไปวางใต้ทะเลที่เกาะมันนอก จ.ระยอง และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ผลิตปะการังเทียมจากเศษคอนกรีตอีกจำนวน 105 แท่ง โดยได้นำไปวางใต้ท้องทะเลบริเวณเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ทะเลต่อไป
รายละเอียด
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้างทักษะงานปูน และงานคอนกรีต
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวะศึกษา สาขาช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูนและงานคอนกรีต ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะ สร้างประสบการณ์การทำงานจริงให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค สาขาช่างก่อสร้างทั่วประเทศ ให้มีฝีมือที่ได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ สนับสนุนการดำเนินงานแข่งขัน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ เงินรางวัล และของรางวัล รวมทั้งการจัดฝึกอบรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณสมบัติสำคัญของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ อีกด้วย
รายละเอียด
โครงการ กิจกรรม INSEE Green Heart Club
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีจิตอาสา ด้วยการไปร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากพนักงานจะได้ความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมแล้ว ยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และความผูกพันกันในระหว่างพนักงาน และระหว่างพนักงานกับองค์กร
รายละเอียด
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมอื่นๆ
กิจกรรมช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น การบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์รวมถึงวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วม วาตภัย หรือแผ่นดินไหว เป็นต้น
การบริจาคผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของสังคม หรือชุมชน เช่น การซ่อมแซมโรงเรียน วัด การสร้างฝาย และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสาธารณะสมบัติต่างๆ
กิจกรรม จุดบริการประชาชนปูนอินทรี ช่วงสงกรานต์และปีใหม่ ด้วยการบริการข้าวต้ม กาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็น สำหรับผู้เดินทางช่วงดังกล่าว โดยจุดให้บริการจะอยู่หน้าโรงงานปูนอินทรี ถ.มิตรภาพ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี