สำหรับพวกเราชาวอินทรี นี้คือการทำตามปณิธานที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง แต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
จะเห็นได้ว่า เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดปริมาณฝุ่นละออง ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษอื่นๆ ที่ปล่อยจากโรงงานของเราอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ณ ปัจจุบัน โรงงานของเราทั้ง 3 แห่ง มีปริมาณของฝุ่นละออง และก๊าซต่าง ๆ ที่ปล่อยออกมาในระดับที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้มากทีเดียว
และเรายังได้ตั้งเป้าหมายที่จะอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติด้านอื่นๆ อีกด้วย หากเราสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลงได้มากเท่าไร ก็หมายความว่าจะมีทรัพยากรเหล่านี้ เหลือไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เราจึงมีนโยบายการปลูกป่าทดแทน รวมทั้งการนำเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนมาใช้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งไว้
บริษัทฯ มั่นใจว่าการใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน จะช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากซากสัตว์และพืชและทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น ๆ ที่ใช้แล้วหมดไป ตลอดจนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษทางอากาศอื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากการดำเนินการควบคุมและลดผลกระทบที่แหล่งกำเนิดภายในโรงงานแล้ว ทางบริษัทได้จัดให้มีแผนงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ เสียง และความสั่นสะเทือน ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ต้องการควบคุมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับชุมชนให้น้อยที่สุด
ไม่เพียงแต่มีการควบคุมและลดผลกระทบอย่างเดียวเท่านั้น ทางบริษัทฯ ยังมีโครงการเชิงรุกที่สร้างสรรด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน เช่น โครงการปลูกป่าตามถนนสายต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี การจัดฝึกอบรมนักศึกษา ช่างฝีมือ ช่างก่อสร้างทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอ้อมอีกทางหนึ่ง ความมุ่งมั่นของเราที่จะเป็นผู้นำในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แจงเป็นรายละเอียดไว้ในรายงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อชุมชนฉบับนี้
“ อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพอใจกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว เพราะเรายอมรับและตระหนักดีว่าเรายังมีภารกิจอีกมากที่จะต้องทำต่อไป ทั้งในฐานะของบริษัทและผู้ประกอบการ และที่สำคัญที่สุดคือ เราได้พยายามทำอย่างเต็มความสามารถของเรามาโดยตลอด เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานของเรา ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ”