ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน โดยต้อง มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น รวมถึงการมีภาวะความเป็นผู้นำความปลอดภัยโดยแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้าน
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของ บุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญ กลุ่มปูนอินทรี ได้นำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี โดยได้ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่เรียกว่า วัฒนธรรมความปลอดภัยแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependent Culture)
รณรงค์กฎระเบียบแห่งความปลอดภัย “5 ข้อต้องปฏิบัติ และ 2 ข้อห้ามปฏิบัติ”
กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง บังคับใช้ “กฎแห่งความปลอดภัย 5 ข้อต้องปฏิบัติ และ 2 ข้อห้ามปฏิบัติ” ตั้งแต่ปี 2558 มีเป้าหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในบริษัทฯ โดยพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

5 ข้อ ต้องปฏิบัติ ได้แก่
  • ดูแลสุขภาพให้พร้อมในการทำงาน
  • ขับขี่ด้วยความปลอดภัย
  • สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • ตัดแยกแหล่งพลังงานและการล็อคอุปกรณ์
  • รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
2 ข้อ ห้ามปฏิบัติ ได้แก่
  • ห้ามฝ่าฝืนกฎระเบียบความปลอดภัย
  • ห้ามดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด
ขับขี่ปลอดภัยจากใจอินทรี
บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญในการร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้ จัดทำ “โครงการขับขี่ปลอดภัย จากใจอินทรี” รวมทั้งจัดหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกัน (Defensive Driving Course) ทั้งรถ 4 ล้อ และรถบรรทุกสำหรับพนักงาน ผู้จัดส่ง และคู่ค้า Franchise เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะการขับขี่ยานพาหนะ การควบคุมและบริหารจัดการอารมณ์ การจัดการเหตุการณ์เฉพาะหน้าขณะขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้กับองค์กร และเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุจากยานพาหนะ (Road Accident)
Safety Leader Program
หลักสูตร Safety Leader Program เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการด้าน OH&S โดยให้มีความสมดุลระหว่างความรู้ความชำนาญด้าน OH&S และทักษะ ความเป็นผู้นำให้สอดคล้องตามสมรรถนะการเป็นผู้นำด้าน OH&S (OH&S Leadership Competency) ของ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งมีการวัดและติดตามผล ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล “ระบบการรายงานอุบัติการณ์ออนไลน์” เพื่อใช้ในการแจ้งรายงานอุบัติการณ์และแหล่งอันตราย แบบ Real-time รวมทั้งติดตามกระบวนการสอบสวน ป้องกันแก้ไข และสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถรายงานออนไลน์ผ่านทาง Mobile Application และผ่านทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ แหล่งอันตราย และติดตามการฟื้นฟูสุขภาพของพนักงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ นำไปสู่การวางแผน เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดจนโรคจากการทำงาน เป็นการยกระดับมาตรฐานในการรายงานอุบัติการณ์ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง