นายพอล ไฮนซ์ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานกรรมการ
ตลอดเวลาที่  ปูนอินทรี  ได้ดำเนินธุรกิจ และมีความเติบโตก้าวหน้า มาด้วยดีนั้น...
เราได้ดำเนินงานด้วยความใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
และด้วยความพยายามในการเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนหรือสังคมโดยรวม
เราเชื่อว่า ความก้าวหน้า และพัฒนาการอย่างยั่งยืนขององค์กร จะเติบโตก้าวหน้าได้นั้น ต้องดำเนินคู่กันไปกับความเติบโตของสังคม และพร้อมกับการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต
สิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนปรัชญา แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรเราให้ ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องได้นั้น เราเชื่อว่าเราต้องเริ่มจากการปลูกฝัง พัฒนาพนักงานของเราทุกคน ให้เข้าใจแนวคิด และประพฤติปฏิบัติงาน ด้วยความใส่ใจในคุณค่าที่มีให้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อชุมชน ....จนเกิดเป็น...วัฒนธรรมองค์กร...ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
ช่วงที่ผ่านมา...ความมุ่งมั่นของเราด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ถูกถ่ายทอด ออกมาให้เป็นที่ชัดเจนมากขึ้น จากโครงการสื่อสาร รณรงค์แนวคิด “เพื่อโลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” หรือ Green Heart และการประกาศ “แผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (SD Roadmap) โดยมีการกำหนดหัวข้อสำคัญ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายที่ ชัดเจนในระยะยาว มีการรายงานความก้าวหน้าให้ทุกฝ่ายได้รับทราบอย่างโปร่งใส และต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าแผนงานฯ ของเราจะช่วยเพิ่มพูนคุณค่า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถ ดำเนินชีวิต ดำเนินธุรกิจหรืออยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน กับ ปูนอินทรี ต่อไปในอนาคต...