บริษัทฯ ตระหนักดีถึงหัวใจของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน จึงได้กำหนดเป้าหมายของธุรกิจ (Business Goal) คือ การที่จะสร้างสรรค์ คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทุกฝ่าย (Create Value for all stakeholders) โดยเราเชื่อว่า ความเข้าใจ และความผูกพันที่ดีกับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญ ดังนี้
เป็นรากฐานสำคัญให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง
ทำให้ธุรกิจสามารถกำหนดนโยบาย แผนงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานหรือในการแก้ไขปัญหา
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ และสนับสนุนการดำเนินงานของเรา (Our License to Operate)
โดยเรามีการกำหนดผู้มีส่วนได้เสียสำคัญต่างๆ และวิเคราะห์ถึงความคาดหวังของเขาเหล่านั้น ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสาร ให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับนโยบายหรือโครงการสำคัญๆ เพื่อร่วมกันเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อ ให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อกัน โดยสรุป ดังต่อไปนี้
ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ
เป้าหมายของเรา
ช่องทางการสื่อสารหรือแนวทางการสร้างความผูกพันที่สำคัญ
ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ: ลูกค้า
เป้าหมายของเรา
ตอบสนองทุกความต้องการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้า
ช่องทางการสื่อสารหรือแนวทางการสร้างความผูกพันที่สำคัญ
การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
การจัดการประชุมกลุ่มย่อย เเละการเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การทำธุรกิจด้วยระบบ on-line เพื่อความสะดวกรวดเร็วเเละมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เเละบริการใหม่เพื่อการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเเละสังคมอยู่เสมอ
ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ: พนักงาน
เป้าหมายของเรา
ดูแลให้พนักงานมีสภาพเเวดล้อมเเละ ความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน รวมถึง ความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนโอกาสในการพัฒนา เเละความก้าวหน้าในการทำงาน
ช่องทางการสื่อสารหรือแนวทางการสร้างความผูกพันที่สำคัญ
พัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นำ ใส่ใจในการดูเเลพนักงาน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เเละการสื่อสารเเบบสองทางในองค์กร
พัฒนาสภาพเเวดล้อมเเละวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
การสำรวจความคิดเห็นพนักงานเป็นประจำ
ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ: ชุมชน
เป้าหมายของเรา
ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนทั้ง CSR-In process คือ การป้องกันหรือ ลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อชุมชน รวมถึงการทำโครงการสนับสนุนการพัฒนา อย่างยั่งยืนต่างๆ ของชุมชน หรือที่เรียกว่า CSR-After Process อย่างต่อเนื่อง
ช่องทางการสื่อสารหรือแนวทางการสร้างความผูกพันที่สำคัญ
การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนอย่างเป็นทางการเป็นประจำ
การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ทั้งที่เป็นทางการเเละไม่เป็นทางการ
การเปิดให้ผู้นำชุมชน เเละประชาชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโครงการต่างๆ เเละบริหาร โครงการสำคัญตามเเนวทาง Social Engagement Scorecard
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนเเละสิ่งเเวดล้อม ตลอดจนคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Panel) ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน
ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ: ผู้จัดหาสินค้าและบริการ
เป้าหมายของเรา
ความร่วมมือ เเละให้การสนับสนุนที่ดีต่อกัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเเละความเจริญ ก้าวหน้าเติบโตไปด้วยกัน
ช่องทางการสื่อสารหรือแนวทางการสร้างความผูกพันที่สำคัญ
การประกาศนโยบายจรรยาบรรณของผู้จัดหาสินค้าเเละบริการ (Supplier Code of Conduct)
การประกาศนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน เเละการนำไปปฎิบัติ Sustainable Procurement Policy & Guidelines
การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารที่ดี และให้การฝึกอบรมพัฒนาด้านต่างๆ
การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมอินทรีโลจิสติกส์หัวใจสีเขียว
ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ: ผู้ถือหุ้น
เป้าหมายของเรา
ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) พร้อมไปกับการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร
ช่องทางการสื่อสารหรือแนวทางการสร้างความผูกพันที่สำคัญ
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
การสื่อสาร เเละการจัดกิจกรรมดูงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR หรือ ด้านอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ: ภาคราชการและองค์กรภายนอก
เป้าหมายของเรา
การปฏิบัติตามกฎหมาย เเละให้ความร่วมมือ กับทางราชการ ตลอดจนมองหาโอกาสในการ มีส่วมร่วม ให้การสนับสนุนกิจกรรม หรือ โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเเละ ประเทศชาติ
ช่องทางการสื่อสารหรือแนวทางการสร้างความผูกพันที่สำคัญ
ศึกษากฎหมาย เเละดูเเลการดำเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ของกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุม สัมมนา เเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางราชการพร้อมกับให้ การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ หรือสัมมนาต่างๆ
การมีส่วนร่วมสนับสนุน หรือดำเนินโครงการเพื่อสังคม ประเทศชาติของ ทางราชการ หรือองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา
ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ: สื่อมวลชน
เป้าหมายของเรา
เพื่อให้สื่อมวลชนต่างๆ มีความเข้าใจที่ดีต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายเเละ โครงการสำคัญต่างๆ ทำให้สามารถสื่อสาร ได้ถูกต้อง เเละเหมาะสมต่อไปยังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเเละสังคมโดยทั่วไป
ช่องทางการสื่อสารหรือแนวทางการสร้างความผูกพันที่สำคัญ
การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าใน โครงการสำคัญๆ ให้กับสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ
การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน เข้าพบผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมร่วมกันอยู่เสมอ
“การสื่อสารที่ดี และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ คือ รากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ที่จะได้สนับสนุนกันในการเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กับสังคมและประเทศชาติต่อไป”