• เกี่ยวกับบุคลากร มีการจัดอบรมโปรแกรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้พนักงานจัดส่งทุกท่านเป็นประจำ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักาะการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขนส่ง
  • เกี่ยวกับยานพาหนะจัดส่งสินค้า เรามีข้อกำหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะที่นำมาใช้เพื่อจัดส่งสินค้ารวมถึงมีการตรวจสอบยานพาหนะเหล่านี้ให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
  • ระบบ OH&S เรามีการประยุกต์ใช้ระบบ ISO 45001 : OH&S Management System ซึ่งเป็น มาตรฐานสากลของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ของเราเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น