ที่ปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับลูกค้าอินทรี
ทีมที่ปรึกษาด้านเทคนิคของอินทรี หรือ INSEE Customer Technical Consultancy (CTC) มีภารกิจหลักในการส่งเสริม และให้คำแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมกับลูกค้า เรียกว่า INSEE Solutions ที่ครอบคลุมโครงการก่อสร้างต่างๆ ตั้งแต่โครงการที่อยู่อาศัย โรงหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตขนาดเล็ก จนถึงโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และอาคารสูง
ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของอินทรีพร้อมนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมก่อสร้างของทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์เชิงลึกด้านปูนซีเมนต์ มวลรวม สารเคมีผสมเพิ่ม งานคอนกรีต และมอร์ต้าร์สำเร็จรูป สำหรับการทดสอบวัสดุก่อสร้างขั้นสูง ทีมที่ปรึกษาด้านเทคนิคของอินทรี จะทำงานร่วมกับ INSEE Technical Solution Center (ITSC) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ทีมที่ปรึกษาของอินทรี มีบทบาทหลัก 3 ประการ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ยั่งยืน :
ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานที่เหมาะสมผ่านทางเลือกอันหลากหลายจากอินทรี
  • การให้คำแนะนำทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้าง
  • ให้คำแนะนำในการใช้งานปูนซีเมนต์ และการก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุพื้นฐานที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์
  • ส่งเสริมแนวทางในการยกระดับคุณภาพงานก่อสร้าง โดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สร้างความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต โดยผ่านโครงการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Program: QIP)
  • แนะแนวทางประยุกต์ใช้งานคอนกรีตลักษณะพิเศษต่างๆ เช่น คอนกรีตที่ต้องการความทนทานสูง หรือการเทคอนกรีตฐานรากขนาดใหญ่พิเศษ
  • ให้บริการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ

จัดการปัญหาด้านคุณภาพที่หน่วยงานก่อสร้าง และโรงงานของลูกค้า
  • สนับสนุนลูกค้าของอินทรีในการตรวจสอบ วิเคราะห์ เพื่อระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพ
  • ปรับปรุงกระบวนการ และการออกแบบสัดส่วนผสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ