อาคารเขียว (Green Building)
อาคารที่ถูกออกแบบให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในระหว่างการดำเนิน
งานก่อสร้าง และการใช้งานอาคาร ซึ่งการออกแบบและการใช้งานอาคารเขียวนั้น มีส่วนช่วยในการลดปัญหาโลกร้อน และนำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนและสังคม
ในปัจจุบันจึงพบว่า เจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกร ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง
รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการตื่นตัว และให้ความสนใจ
อย่างมาก เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการและการก่อสร้างอาคารเขียว ทางบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน และตอบสนองกับ
การออกแบบอาคารเขียว ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และใช้งานกันอย่าง
แพร่หลาย คือ มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งถูกพัฒนาโดย U.S. Green Building Council (USGBC)
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรฐาน TREES: Thai’s Rating of Energy
and Environmental Sustainability
ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย
หรือ Thai Green Building Institute (TGBI)
ผลิตภัณฑ์อินทรีส่งเสริมการออกแบบ และการประเมินอาคารเขียว ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อินทรี
  • อินทรีปูนซีเมนต์ผสมและอินทรีปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบ
LEED CRITERIA
MR5 :Regional Materials
TREES CRITERIA
MR5 :การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ
MR6 :วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรีได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์อินทรี
  • อินทรี มอร์ตาร์
LEED CRITERIA
MR5 :Regional Materials
TREES CRITERIA
MR5 :การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ
MR6 :วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรีได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์อินทรี
  • อินทรี ฟลอร์กรีต
  • อินทรี มารีนคอนกรีต
  • อินทรี แมทกรีต
  • อินทรีคอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย
LEED CRITERIA
MR4 :Recycled Content
MR5 :Regional Materials
TREES CRITERIA
MR4 :การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล
MR5 :การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ
MR6 :วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรีได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์อินทรี
  • อินทรี เอ็ม-แซนด์
LEED CRITERIA
MR5 :Regional Materials
TREES CRITERIA
MR5 :การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ
MR6 :วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรีได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์อินทรี
  • INSEE SUPERBLOCK
LEED CRITERIA
MR5 :Regional Materials
EA1 :Optimize Energy Performance
TREES CRITERIA
MR5 :การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ
MR6 :วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
EA1 :ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรีได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์อินทรี
  • คอนวูด
LEED CRITERIA
MR5 :Regional Materials
EA1 :Optimize Energy Performance
TREES CRITERIA
MR5 :การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ
MR6 :วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
EA1 :ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรีได้รับการรับรอง