แบบคำขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ได้แจ้งให้แก่บริษัทนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และบริษัทอาจติดต่อข้าพเจ้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถดำเนินการตามคำขอของข้าพเจ้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว และบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของข้าพเจ้า และอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องของข้าพเจ้า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีไม่สามารถแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นเจ้าของข้อมูลหรือไม่มีอำนาจในการยื่นคำร้องร้องขอ กรณีเป็นคำขอที่ไม่สมเหตุสมผล เป็นคำขอฟุ่มเฟือย การดำเนินการตามคำขอจะทำให้กระทบในด้านลบต่อบุคคลอื่น บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการประมวลผลตามหน้าที่กฎหมาย หรือบริษัททำลายข้อมูลนั้นแล้วเนื่องจากพ้นระยะเวลาการเก็บข้อมูลแล้ว

ฉันยอมรับเงื่อนไข