ปูนอินทรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนของประเทศไทย ประจำปี 2564
11 มกราคม 2565
 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2564 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET เป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยมี บจ. ที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 124 บริษัทในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ วัดผลจากการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และเศรษฐกิจรวมถึงบรรษัทภิบาล (Environment , Social, Governance : ESG) ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย และการนำนโยบายไปปฏิบัติ  เพื่อมุ่งสร้างระบบนิเวศของการลงทุนอย่างยั่งยืน

ย้อนกลับ