ปูนอินทรีมอบการสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ
18 มกราคม 2566
 

มนตรี นิธิกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ทักษะงานคอนกรีต ประจำปีการศึกษา 2565 อย่างต่อเนื่องเป็นเป็นที่ 20 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ วิรัตน์ เศรษฐสถาพร (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 700,000 บาท เพื่อเป็นใช้งบประมาณการจัดแข่งขันและเงินรางวัล ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้างฯ พิธีรับมอบจัดขึ้นที่ ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ย้อนกลับ