บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและใส่ใจในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) เพื่อมุ่งที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Create Shared Value) และความผูกพันที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชนโดยรอบหน่วยผลิตในพื้นที่ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการทั้งที่เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR-In Process) รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR-After Process) โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ยึดมั่นการดำเนินงานบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วม ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าจะเป็นรากฐานของการเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
บริษัทฯได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานทั้งหมด 7 ประการสำคัญ ดังนี้
ประกอบกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เคารพในสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน
ดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎหมายแรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดูแลและใส่ใจในลูกค้า (Customer) และผู้จัดหาสินค้า (Supplier)
รับฟังความคิดเห็น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันกับผู้จัดหาสินค้าอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างมูลค่าร่วมกัน
ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน
โดยยึดมาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การใส่ใจในชุมชนและการพัฒนาสังคม
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกชุมชนในพื้นที่ประกอบการ และสาธารณชนโดยรวม
กำกับดูแลและรายงาน
ให้มีการติดตามดูแลและรายงานกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินงาน รวมถึงทางด้านสังคม ให้สาธารณชนรับทราบทางช่องทางต่างๆ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพิจารณา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน
จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจรรยาบรรณ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครัด
* เราจะทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมอยู่เสมอ* นโยบายนี้ได้รับการทบทวนเมื่อ 27 ตุลาคม 2559