การป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Environmental Protection)
การป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Protection) บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมุ่งเน้นการจัดการ และควบคุมปัจจัยหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน โดยการนำวัสดุไม่ใช้แล้วหรือกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ การมุ่งเน้นการใช้พลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การลดอัตราส่วนผสมของปูนเม็ดในผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ให้น้อยลง และให้มีคุณสมบัติการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
การลดการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ (Atmospheric Emission Reduction) บริษัทฯ ให้ความใส่ใจการควบคุมมลพิษในทุกขั้นตอนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระบวนการเผาปูนเม็ด เราได้ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิตย์ครอบคลุมทุกปล่องระบายของหม้อเผาหลักและมีการตรวจติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยควบคุมความเข้มข้นของฝุ่นละอองไม่ให้เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ควบคุมความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่ให้เกิน 30 ส่วนในล้านส่วนและควบคุมความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนไม่ให้เกิน 500 ส่วนในล้านส่วน สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆ ตันของปูนเม็ดที่เราผลิต ได้ถูกผลิตขึ้นภายใต้การดูแลและตรวจติดตามการปลดปล่อยมลพิษที่ดี
การใช้วัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน (Utilization of Alternative Raw Materials and Fuels) บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการนำเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน เช่น ของเสียจากภาคอุตสาหกรรม มาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงหลักและวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ โดยการนำเชื้อเพลิงทดแทนมาใช้ในกระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ สามารถช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ตลอดจนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
การจัดการน้ำ (Water Management) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกับชุมชนเพื่อประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตปูนซีเมนต์ตามแนวคิด 3Rs คือ Reduce Reuse Recycle และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ประเมินการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) เพื่อนำไปวิเคราะห์หาขั้นตอนที่มีการใช้น้ำอย่างมีนัยสำคัญ และหาแนวทางการลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการใช้น้ำผิวดิน ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกภายให้พนักงานภายในองค์กรร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว (Waste Management) บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินการตามนโยบายการจัดการของเสีย เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce (การลดหรือใช้น้อยลง) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การแปรรูป) ทั้งนี้ของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เราสามารถจัดการได้เอง โดยนำมาผ่านกระบวนการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อใช้ในกระบวนการเผาปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นการยึดมั่นในหลักการ การลดปริมาณของเสียจากการผลิตที่ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ ( Zero Waste To Landfill) โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าปัญหาการจัดการของเสียเป็นเรื่องที่ทุกคน ในบริษัทต้องให้ความร่วมมือ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการของเสีย ทั้งการจัดเก็บ การคัดแยก และการรีไซเคิล ผ่านโครงการสำคัญ เช่น โครงการธนาคารขยะ (Green Heart Bank) เป็นต้น
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management) การคืนผืนป่าให้กับพื้นที่หลังการทำเหมือง โดยการส่งเสริมสภาพระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งด้าน พืชพันธุ์และสัตว์ป่า ให้กลับไปมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพป่าก่อนการทำเหมืองฯ มากที่สุด ถือเป็นพันธกิจสำคัญของปูนอินทรี ซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการทำงานมาตลอด โดยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ในพื้นที่สิ้นสุดการทำเหมือง (Rehabilitation) การจัดสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ โดยมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้พื้นถิ่นมาเพาะและนำกลับไปปลูกในแปลงฟื้นฟู การให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาทำการศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมให้คำแนะนำในการจัดทำแผนงานการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management Plan) ตลอดจนการส่งเสริมความเข้าใจ และการยอมรับของชุมชนด้วยกิจกรรมเปิดบ้านให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม พร้อมให้มีโครงการมอบกล้าไม้ฝากน้องเยาวชนในชุมชนให้ดูแล