ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System)
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งให้พันธสัญญาหลักที่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ให้ไว้กับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรักษาสมดุล ระหว่างกิจกรรมการผลิตและการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของเรา ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จึงได้นำระบบมาตรฐาน ISO14001: Environmental Management System มาเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร
วงจรหลักของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี โดยปัจจุบันเราได้รับการรับรอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ครอบคลุมทุกกระบวนการสำคัญขององค์กร ได้แก่ การทำเหมือง การผลิตปูนซีเมนต์ การรับและจ่ายปูนซีเมนต์ การจัดการสินค้าคงคลัง ตลอดจนการบริหารจัดการสำนักงาน