“ภัยอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมต้องเป็นศูนย์”
คือ เป้าหมายโดยรวมของงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
  • เรามีความเชื่อว่า การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน โรคจากการทำงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสามารถป้องกันได้ โดยกำหนดให้งานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และจัดให้มีมาตรฐาน ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อปกป้องและดูแลบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • เรามุ่งมั่นในการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกการปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยต้องตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  • เรามุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด