การสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจ
(Economic Value)
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งสิทธิในการประกอบกิจการตามกฎหมาย
ดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างยั่งยืน
มุ่งเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
การสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment Value)
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
การป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของบริษัทฯ
ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและทำการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ที่ทำเหมือง
การสร้างคุณค่าด้านสังคม
(Social Value)
ดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานที่ดี รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บสูญเสียจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับโอกาสในการพัฒนา และมีความก้าวหน้าในการทำงาน
สนับสนุนพัฒนาการอย่างยั่งยืนของชุมชน และสังคมในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีการประกอบกิจการ
พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม