พันธกิจหลักของกลุ่มอินทรี อลิอันซ์
• สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อร่วมมือกันตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างดีที่สุด
• พัฒนา
โอกาสในการดำเนินธุรกิจในช่องทางและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อวางรากฐานให้กลุ่มอินทรี อลิอันซ์ สามารถดำเนินกิจการ ต่อเนื่องต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง
• มุ่งมั่น
คืนประโยชน์แก่ผู้บริโภคในรูปแบบสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและความหลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม
• มอบ
ความประทับใจแก่คู่ค้าและผู้บริโภคจากการพัฒนาและยกระดับการบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สะดวกสบาย และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและการบริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญในทุกระบบบ้าน
ธุรกิจก่อสร้างในปัจจุบันเจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ยอดขายสินค้าในหมวดวัสดุก่อสร้างเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าส่งผลให้ธุรกิจร้านค้าทั้งในรูปแบบของร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Shop) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุดทั้งในเรื่องความหลากหลายของสินค้าและความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ปรับเปลี่ยน รูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้อย่าง สูงสุด ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างชั้นนำของ ประเทศในนาม “กลุ่มอินทรี อลิอันซ์ (INSEE Alliance)”
สำหรับสินค้าของกลุ่มอินทรี อลิอันซ์ (INSEE Alliance) นั้นจะครอบคลุมในสินค้า กลุ่มหลักในหมวดวัสดุก่อสร้างจากแบรนด์ชั้นนำของไทย ได้แก่ กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มหลังคา กลุ่มฝ้าผนัง กลุ่มวัสดุปูพื้นผิว และกลุ่มวัสดุตกแต่ง นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังขยายความร่วมมือไปยังสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์และกลุ่มสุขภัณฑ์
กลุ่มบริษัทผู้ริเริ่มโครงการประกอบด้วย
เรายังมีนโยบายชัดเจนที่จะสร้างความร่วมมือและแสวงหาพันธมิตรรายใหม่เข้าร่วมกลุ่มอินทรี อลิอันซ์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้านอีกด้วย