อินทรีโลจิสติกส์
“วิสัยทัศน์ของเรา” 
“เราจะพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ให้ทำงานโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกๆ กิจกรรม เพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าให้แก่ ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและผลงานที่เกินความคาดหมาย”
ปรัชญาของเรา
“อินทรีจัดส่ง” มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงเวลา ณ สถานที่ ที่ลูกค้าต้องการ โดยผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ดั่งใจ โดยรับประกันคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการบริหารการกระจายปูนซีเมนต์ถุง จึงเป็นการมองโดยภาพรวมจากความต้องการของลูกค้า และสถานการณ์ภายนอกเข้ามาสู่การจัดการทรัพยากรภายใน เพื่อให้เกิดผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงานการจัดส่ง ภายใต้โครงการ "อินทรีจัดส่ง" ทีมงานจะสอบถามและรับฟังความคิดเห็น จากลูกค้าตลอดเวลา เพื่อทำความเข้าใจ ในความต้องการของลูกค้าและสนองตอบให้ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจาก
 “อินทรีจัดส่ง” 
  • การจัดส่งตรงเวลา และตรงสถานที่
  • สินค้าครบถ้วน สะอาดและจัดวางเรียบร้อย
  • ความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และบริการ
  • ความปลอดภัยในการจัดส่ง และการรับประกัน
  • ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งในด้านต้นทุนและเวลา