งานบริการทางด้านเทคนิคของฝ่ายสนับสนุนเทคนิค คือการให้บริการคำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตและคุณภาพของคอนกรีต งานตรวจสภาพการทำงานที่หน้างาน สภาพทั่วไปของโรงงานและสภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในงานคอนกรีต ฯลฯ
ซึ่งปรัชญาในการให้บริการทางเทคนิคแก่ลูกค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่พนักงานทุกคนของฝ่ายสนับสนุนเทคนิคยึดถือตลอดมา คือการให้บริการที่ดีและเชื่อถือได้ เพื่อให้ได้ดั่งใจผู้ที่ได้รับบริการจากเรา
การให้บริการสนับสนุนทางด้านเทคนิค
1.
งานตรวจสภาพทั่วไปของโรงงานและหน้างานการผลิต
การตรวจสอบสภาพทั่วไปของโรงงานและหน้างานการผลิตให้แก่ลูกค้า เป็นงานบริการทางด้านเทคนิคในเบื้องต้นก่อนที่จะนำไปสู่งานบริการทางด้านเทคนิคอื่นๆ โดยขอบเขตของการการตรวจสอบสภาพทั่วไปของโรงงานและหน้างานการผลิตนี้ หลักๆ จะเป็นการตรวจสอบในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กระบวนการผลิต เครื่องจักร และวิธีการลำเลียงและขนส่งผลิตภัณฑ์
2.
งานตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตและวัสดุผสมคอนกรีต
การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตและวัสดุผสมคอนกรีต เป็นการให้บริการทางเทคนิคที่จัดไว้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการควบคุมและติดตามผลคุณภาพของวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย หิน น้ำและน้ำยาผสมคอนกรีต ซึ่งในส่วนของการให้บริการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบนี้ลูกค้าผู้รับบริการสามารถเป็นผู้กำหนดรอบระยะเวลาในการขอตรวจสอบคุณภาพได้ด้วยตนเอง โดยผ่านทางผู้แทนขาย ซึ่งในการให้บริการอาจเป็นการให้บริการโดยรถ Mobile Laboratory ซึ่งจะไปให้บริการทดสอบที่โรงงานผลิตของลูกค้าหรืออาจเป็นการเก็บตัวอย่างมาเพื่อทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและวัสดุในกรณีที่ต้องการการทดสอบที่นอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการของ Mobile Laboratory
3.
งานปรับปรุงสัดส่วนผสมคอนกรีตและการทดสอบผสม
งานปรับปรุงสัดส่วนผสมคอนกรีตและการทดสอบผสม เป็นงานบริการทางเทคนิคที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่มีความต้องการพัฒนาสัดส่วนผสมคอนกรีตใหม่ๆ ที่สามารถใช้ทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับปรุงสัดส่วนผสมคอนกรีตเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีตได้อีกด้วย
4.
งานสาธิตวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อย่างถูกต้อง
งานสาธิตวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องนี้ เป็นงานที่จัดเตรียมขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้าและผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5.
งานให้คำแนะนำในการใช้งานปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ อย่างถูกต้อง
งานให้คำแนะนำในการใช้งานปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องจากวงการก่อสร้างในปัจจุบันมีวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถทำงานและใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทีมงานฝ่ายสนับสนุนเทคนิคจึงมีการบริการให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ
6.
งานให้คำปรึกษาทางด้านงานคอนกรีตและงานก่อสร้างเฉพาะทางอื่นๆ
งานให้คำปรึกษาทางด้านงานคอนกรีตและงานก่อสร้างเฉพาะทางอื่นๆ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตและงานก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
img1 img2