บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ในการที่จะทำให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ด้วยความมุ่งมั่นในการก้าวสู่บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของโลกและการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้นำมาตรฐานและระบบการจัดการด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในการบริหารงาน ครอบคลุมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้ขอบเขตการทำเหมือง การผลิตและการจ่ายปูนซีเมนต์ การจัดการสินค้าคงคลังและการบริหารงานสำนักงาน ในปัจจุบันมาตรฐานและ การรับรองสำคัญที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

มาตรฐานไอเอสโอ (International Organization for Standardization: ISO)

 • ระบบการบริหารคุณภาพ
  ISO9001: Quality Management System (QMS)
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ISO14001: Environmental Management System (EMS)
 • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ISO45001: Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)
 • มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
  ISO/IEC 17025: General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

ดาวน์โหลด ISO Certificates: ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO/IEC 17025

มาตรฐานและการรับรองอื่นๆ

 • กฎบัตรสมาชิกของสมาคมปูนซีเมนต์และคอนกรีตโลก
  (Global Cement and Concrete Association (GCCA) Charters)
 • มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศไทย
  (Green Industrial Standard by Department of Industrial Works, Thailand)
 • มาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยังยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (Environment, Social, and Governance (ESG) Standard by the Stock Exchange of Thailand)
 • มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศไทย
  (Corporate Social Responsibility Standard by the Department of Industrial Works, Thailand)
 • มาตรฐานฉลากเขียว โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  (Green Label Standard by Thailand Environment Institute)
 • มาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเทศไทย
  (Carbon Footprint for Organization by Thailand Greenhouse Gas Management Organization)
 • มาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภันฑ์ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประเทศไทย (Carbon Footprint for Product by Thailand Greenhouse Gas Management Organization)